من اینجا بس دلم تنگ است
و هر سازی که میبینم بد آهنگ است بیا ره توشه برداریم قدم در راه بی برگشت بگذاریم ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است...

  Sound The Bugle


١.اکنون شیپور نبرد را به صدا در آور                sound the bugle now         


٢. آن را تنها برای من بنواز                                 play it just for me                                           


٣.و با تغییر فصلها                                    As the seasons change         


۴.بیاد آور که من چگونه بودم              Remember how I used to be 


۵.حال نمی توانم ادامه دهم                                   Now I can`t go on


۶.حتی نمی توانم دوباره آغاز کنم                            I can`t even start


٧.هیچ چیز برایم باقی نمانده                              I`ve got nothing left


٨.بجز قلبی تهی                                              just an empty heart 


٩.من سربازی زخمی ام پس باید دست از نبرد بشویم

                 I`m a soldier, wounded so I must give up the fight

١٠.دیگر چیزی در انتظارم نیست          There`s nothing more for me 


١١.مرا از اینجا دور کن                                            Lead me away


١٢.یا همین طور که افتاده ام رهایم کن            Or leave me lying here


١٣.اکنون شیپور نبرد را به صدا درآور               Sound the bugle now


١۴.به آنان بگو اهمیتی نمی دهم                     Tell them I don`t care


١۵.هیچ جاده ای را نمی شناسم               There`s not a road I know


١۶.که به مقصدی ختم شود                        That leads to any where 


١٧.احساس می کنم بدون چراغ در تاریکی زمین خواهم خورد

              Without a light I feel that I will Stumble in the dark

١٨.همانجا دراز می کشم                                         Lay right down


١٩.خیال ندارم ادامه دهم                                Decide not to go on


٢٠.آنگاه از بالای بلندی                               Then from on height


٢١.از مکانی دور دست                     Somewhere in the distance


٢٢.صدایی مرا می خواند                      There`s a voice that calls


٢٣.بیاد آور چه کسی هستی                   Remember who you are"


٢۴.اگر خود را ببازی                                   If you lose yourself


٢۵.بزودی شهامتت را نیز خواهی باخت   Your courage soon will follow


٢۶.پس امشب قدرتمند باش                          So be strong tonight


٢٧.و بیاد آور چه کسی هستی               " Remember who you are


٢٨.آری تو اکنون یک سربازی            yeah, you`re a soldier now"


٢٩.که در میدان نبرد می جنگد                          Fighting in a battle


٣٠.تا بار دیگر آزاد باشد                            To be free once more   


٣١.و این ارزش جنگیدن را دارد "yeah, That`s worth fighting for
برچسب ها : موزیک ،music
ارسال در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸٩/٧/۸ توسط هادی
نظرات شما ()