من اینجا بس دلم تنگ است
و هر سازی که میبینم بد آهنگ است بیا ره توشه برداریم قدم در راه بی برگشت بگذاریم ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است...

 

Michael Learns to Rock


Complicated Heart


قلب سرکش


1- نمی دانم اکنون چه باید گفت.


. I don’t know what to say now  


2-نمی دانم از کجا باید آغاز کنم.


. I don’t know where to start


3
- نمی دانم چطور مهار کنم این قلب سر کش را


 I don’t know how to handle a complicated heart

 

4-به من می گویی که داری ترکم می کنی.


. You tell me you are leaving

 

5- اما من فقط باید بگویم٬


, But I just have to say

 

6- پیش از آن که همه چیز را دور بریزی.


. Before you throw it all away

 

7- حتی اگر بخواهی تنها بروی٬


,˝Even if you want to go alone

 

8- هنگامیکه به خانه بر می گردی منتظرت خواهم بود.


. I will be waiting when you’re coming home

 

9- اگر به کسی نیاز داشتی تا دردت را تسکین دهد٬


, If you need someone to ease the pain

 

10- می توانی به من تکیه کنی ٬


, You can lean on me

 

11- عشق من باقی خواهد ماند.


. My love will still remain

 

12- نمی دانم تو چه فکر می کنی.


. I don’t know what you’re thinking

 

13- بنظر من که بسیار دشوار است.


. To me it seems quite tough

 

14- صحبت با یکدیگر


 To hold a conversation

 

15- هنگامیکه کلمات کافی نیستند.


. When words are not enough

 

16- پس تصمیم تو این است.


. So this is your decision

 

17- و از من هیچ کاری ساخته نیست.


And there’s nothing I can do

 

18- فقط می توانم به تو بگویم ... فقط به تو بگویم :


: I can only say to you … only say to you

 

19- حتی اگر بخواهی تنها بروی٬


, ˝Even if you want to go alone

 

20- هنگامیکه به خانه بر می گردی منتظرت خواهم بود.


. I will be waiting when you’re coming home

 

21- اگر به کسی نیاز داشتی تا دردت را تسکین دهد٬


, If you need someone to ease the pain

 

22- می توانی به من تکیه کنی٬


, You can lean on me

 

23- عشق من باقی خواهد ماند.


. My love will still remain

 

24- اگر تصمیم تو این است٬


, If this is your decision

 

25- و هیچ کاری از من ساخته نیست.


. And there’s nothing I can do

 

26- فقط می توانم به تو بگویم... فقط به تو بگویم :


: I can only say to you … only say to you

 

27- حتی اگر بخواهی تنها بروی٬


, ˝Even if you want to go alone

 

28- هنگامیکه به خانه بر می گردی منتظرت خواهم بود.


. I will be waiting when you’re coming home

 

29- اگر به کسی نیاز داشتی تا دردت را تسکین دهد٬


, If you need someone to ease the pain

 

30- می توانی به من تکیه کنی٬


, You can lean on me

 

31- عشق من باقی خواهد ماند.


. My love will still remain

 

32- حتی اگر بخواهی تنها بروی٬


, ˝Even if you want to go alone

 

33- وقتی فردا برسد هنوز دوستت خواهم داشت.


. I would still love you when tomorrow comes

 

34- اگر به کسی نیاز داشتی تا دردت را تسکین دهد٬


, If you need someone to ease the pain

 

35- می توانی به من تکیه کنی٬


, You can lean on me

 

36- عشق من باقی خواهد ماند.


. ˝ My love will still remain
برچسب ها : music
ارسال در تاريخ چهارشنبه ۱۳۸٩/۸/۱٩ توسط هادی
نظرات شما ()